PROGUEST CONSULTING SP. Z O.O.

realizuje projekt

pt. „Automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności szkoleniowej i doradczej dzięki wdrożeniu systemu B2B”

z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Celem projektu jest implementacja nowego systemu B2B, który pozwoli na znaczące usprawnienie 3 procesów B2B zachodzących pomiędzy PROGUEST COSNULTING SP. Z O.O. a jego Partnerami związanych z wymiana informacji na temat świadczonej usługi szkolenia i pomiaru kompetencji, zamówień rekrutacyjnych, a także oceną testów rekrutacyjnych.

Zasięg: międzynarodowy (Francja)

Rynek docelowy: Polska i zagranica

Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-500/14-00

Fundusze europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

projektue